CASA DE PENSII SECTORIALĂ M.A.I. APROAPE DE BENEFICIARII DREPTURILOR DE PENSIE

COMUNICAT

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie cu privire la faptul că, începând cu luna APRILIE, timp de 6 luni, pe taloanele aferente plăților drepturilor de pensie, este afișat un cod format din litere și cifre.

Cu acest cod, beneficiarii drepturilor de pensie, aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a MAI, vor putea să-și creeze un cont personal, la adresa www.casapensii.mai.gov.ro/online , prin intermediul căruia, vor putea avea acces la următoarele tipuri de informații:

Informații generale:

– Număr decizie de pensie;

– Data trecerii în rezervă/retragere, încetarea raporturilor de serviciu;

– Data deschiderii drepturilor de pensie;

– Vechime cumulată din ultima decizie de pensie;

– Procent vechime valorificat, inclusiv pensie suplimentară din ultima decizie de pensie;

– Ordinul Meritul Militar din ultima decizie de pensie;

– Unitatea trecerii în rezervă/retragere, încetarea raporturilor de serviciu;

– Adresa de domiciliu;

– Adresa de corespondență;

Informații privind plata drepturilor:

– Pensia și celelalte drepturi încasate pe ultimii 3 ani;

– Modul de plată a pensiei cu variantele “cont bancar – numele băncii” sau “Poșta Română”;

– Rețineri: tipul de debit, debitul initial, plata, debitul final, numele creditorului;

– Starea la zi:

         a. În plată;

         b. Suspendat;

         c. Încetat.

Alte informații:

– Deciziile medicale, gradul și valabilitatea, unde este cazul;

– Handicap, gradul și valabilitatea, unde este cazul;

– Primitor, cu indicarea calității și termenul de valabilitate;

Ghidul pentru crearea contului se află aici.

Actualizarea informațiilor existente în contul pensionarului se efectuează lunar în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru luna următoare, cu toate informațiile dedicate.

Descarcare document.

Comunicat privind indexarea pensiilor

Având în vedere faptul că la data de  31.12.2020 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,  revenim la comunicatul din data de 23.12.2020 în sensul că în anul 2021 pensiile militare de stat nu se indexează cu ultima rată medie anuală a inflației.

Comunicat privind indexarea pensiilor

Începând cu data de 01.01.2021, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. indexează drepturile de pensie militară de stat aflate în plată sau cuvenite la data de 31.12.2020 cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 01.01.2021 și comunicat de Institutul Național de Statistică, respectiv 3,8%.

La data de 01.01.2021 ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut este cel aferent anului 2019.

Procedura de indexare respectă prevederile art. 84 pct. 1 și 2 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeneprin care a fost modificat art. 59 și art. 60 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 74 alin (2) din Legea nr. 223/2015 operațiunea de indexare nu constituie o modificare a drepturilor de pensie militară de stat, sens în care nu se emit decizii.

Începând cu luna ianuarie 2021, pensionarilor aflați în plată sau cărora li se cuvenea o pensie militară de stat la data de 31.12.2020, li se vor achita drepturile de pensie astfel indexate.

PRECIZĂM CĂ, PENTRU ACEASTĂ OPERAȚIUNE, NU TREBUIE DEPUSĂ CERERE.

Comunicat privind actualizarea pensiilor

Având în vedere faptul că în mediul online sunt distribuite cereri de actualizare a pensiei militare de stat, facem următoarele precizări:

I. Modificarea art. 60 din Legea nr. 223/2015, adusă prin intrarea în vigoare la data de 15.09.2017 a art. VII pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a condus la excluderea, cu această dată, din legea pensiilor militare de stat a operațiunii de actualizare.

Astfel, raportat la dispozițiile art. II alin. (5) din Legea nr. 152/2017 prin care au fost majorate, începând cu data de 01.10.2017, cu 10% valorile salariilor de funcție pentru polițiștii și funcționarii publici din administrația penitenciarelor aflați în activitate, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. nu poate efectua actualizarea cuantumurilor pensiilor militare de stat pentru categoriile de beneficiari proveniți din rândul celor două categorii profesionale.

Această operațiune de actualizare nu se poate efectua întrucât la data de 01.10.2017 nu mai exista temei legal.

II. Pentru titularii drepturilor de pensie militară de stat cărora le-au fost încetate raporturile de serviciu cu unitatea din rândul polițiștilor sau funcționarilor publici cu statut special din administrația penitenciarelor ori cărora le-au fost recalculate drepturile de pensie utilizând baze de calcul similare funcțiilor aferente acestor categorii profesionale nu există temei legal pentru actualizarea prevăzută art. 60 din Legea nr. 223/2015 coroborată cu dispozițiile art. II pct. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017, întrucât aceasta este aplicabilă doar militarilor, în această categorie intrând doar persoanele care au beneficiat de drepturi salariale aferente cadrelor militare ori le-au fost recalculate drepturile de pensie utilizând baze de calcul similare funcțiilor aferente acestei categorii profesionale.

Operațiunea de actualizarea prevăzută de art. 60 din Legea nr. 223/2015 coroborată cu dispozițiile art. II pct. 3 lit. b) din Legea nr. 152/2017 a fost efectuată de către Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. din oficiu ori la cererea beneficiarilor ce  au avut calitatea de militar ori au beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie utilizând baza de calcul similară funcțiilor aferente cadrelor militare.

Comunicat OUG 75/2020 privind revizuirea pensiilor

COMUNICAT

Urmare a:

– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare;

– Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 51/2019;

În condițiile în care ordonanța de urgență și decizia menționate anterior prevăd măsuri în legătură cu salarizarea polițiștilor, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne va proceda la revizuirea pensiilor militare de stat potrivit art. 65 din Legea nr. 223/2015, dacă se vor constata diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite ca urmare a transmiterii de către unitățile M.A.I., din care polițiștii și-au încetat raporturile de serviciu, a punctului 7 din fișa de pensie și a mediei salariilor lunare nete corespunzătoare salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, după caz, care să conțină elemente salariale actualizate corespunzător.

ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE UNITĂȚILE M.A.I. TRANSMIT CASEI DE PENSII DOCUMENTELE MENȚIONATE ANTERIOR, NU TREBUIE DEPUSE CERERI DE REVIZUIRE LA CASA DE PENSII SECTORIALĂ A M.A.I., ACEASTĂ OPERAȚIUNE REALIZÂNDU-SE DIN OFICIU.

Comunicat privind măsuri stare de alerta

COMUNICAT

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ținând cont de Hotărârea C.N.S.U. nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2:

Vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților M.A.I. cu persoanele din afara instituției.

2. Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela linia telefonică 021.264.85.05.

3. De asemenea, informații pot fi solicitate și primite prin poșta electronică la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau prin corespondență, la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București ori prin FAX la numărul de telefon 021.264.88.11.

4. Începând cu data de 15.05.2020, pe durata stării de alertă, cererile de primire în audiență se soluționează de către compartimentul de specialitate, potrivit art. 28 din O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne.

În situații deosebite, analizate de către compartimentul de specialitate, ce vor fi supuse aprobării conducerii Casei de Pensii Sectoriale a MAI, audiențele se vor efectua cu respectarea următoarele reguli:

a) audiența se va desfășura într-unul din spațiile desinate primirii în audiență;

b) la audiență vor fi acceptate maxim 2 (două persoane) concomitent;

c) audiența se va limita la o durată de maxim 15 minute;

d) persoanele care vor participa la audiență vor purta în mod obligatoriu mască și mănuși de protecție;

e) după terminarea audienței spațiul în care s-a desfășurat activitatea va fi dezinfectat în mod obligatoriu.

Începând cu data de 15.05.2020, pe durata stării de alertă, consilierea cetățenilor constă în sprijinul și îndrumarea acestora privind modalitatea de soluționare a problematicilor sesizate și se realizează prin intermediul liniei telefonice 021.26.48.505, potrivit art. 30 din O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne.

Totodată, reamintim măsurile a căror valabilitate la un termen ulterior încetării stării de urgență, stabilit de lege după cum urmează:

I. AJUTOR DE DECES

Cu privire la cererile pentru plata ajutorului de deces, precizăm că acestea se depun la inspectoratele de poliție județene în cazul în care solicitanții au domiciliul în afara Bucureștiului.

În cazul în care solicitanții au domiciliul în București, potrivit art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente transmise doar prin intermediul serviciilor poștale sau în format electronic la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului anexat, în care se menționează obligatoriu numărul de telefon al solicitantului;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;

h) extras de cont (opțional).

Cuantumul corespunzător ajutorului de deces se plătește în contul bancar sau, în lipsa extrasului de cont, prin mandat poștal la adresa de domiciliu a solicitantului.
Această modalitate de acordare a ajutorului de deces încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

II. EXECUTĂRI SILITE

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a procedat astfel:

– a suspendat sau nu a început măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite pensionarilor militari pe perioada stării de urgență și 60 de zile de la data încetării acesteia (art. XVIII alin. 2 din O.U.G. nr. 32/2020);

– sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie, începând cu 08.05.2020, odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, potrivit modalității de efectuare a plății (mandat poștal sau card), urmând a fi recuperate după 60 de zile de la data încetării stării de urgență (art. XVIII alin. 3 din O.U.G. nr. 32/2020).

III. PENSIILE DE INVALIDITATE ȘI URMAȘI, PRELUNGIREA VALABILITĂȚII ACTELOR PROCURILOR SPECIALE

În perioada de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, Casa de Pensii Sectorială a MAI nu suspendă plata pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă se află în continuarea studiilor și expiră, în această perioadă, dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii:

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă aceștia nu transmit instituției noastre dovezile continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar (procură specială), al pensionarilor din evidența instituției noastre pentru care s-au emis decizii de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență își prelungesc, în temeiul O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Descarcare document.

Comunicat privind pensiile de invaliditate și urmași, prelungirea valabilității actelor procurilor speciale

COMUNICAT

La data de 27.04.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial nr. 339.

Art. 2 din această ordonanță de urgență prevede următoarele:

“(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(2) Deciziile asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională rămase definitive și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), își prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(3) Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacității de muncă prevăzute la alin. (2) se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege, după caz.

(4) Plata pensiei de urmaș se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență.”

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va proceda astfel:

– pe durata stării de urgență instituită potrivit Decretului nr. 195/2020 și prelungită potrivit Decretului nr. 240/2020, nu suspendă plata pensiilor de invaliditate și de urmaș ca urmare a expirării valabilității deciziilor emise de comisiile medico-militare în perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia;

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de invaliditate și de urmaș în cazul necomunicării deciziei medicale de prelungire a stării de invaliditate;

– pe durata stării de urgență instituită potrivit Decretului nr. 195/2020 și prelungită potrivit Decretului nr. 240/2020 și în perioada de 30 de zile de la încetarea acesteia, nu suspendă plata pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă se află în continuarea studiilor și expiră, în această perioadă, dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă aceștia nu transmit instituției noastre dovezile continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar (procură specială), al pensionarilor din evidența instituției noastre pentru care s-au emis decizii de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență își prelungesc, în temeiul ordonanței de urgență, valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

NU TREBUIE DEPUSE CERERI.

Descarcare document.

Măsuri privind executările silite prin poprire

COMUNICAT

La data de 21.04.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial nr. 325. Prin art. II pct. 2 din această ordonanță de urgență a fost modificat art. XVIII din O.U.G. nr. 32/2020 astfel:

“Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.”

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va proceda astfel:

– suspendă sau nu începe măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite pensionarilor militari pe perioada stării de urgență și 60 de zile de la data încetării acesteia (art. XVIII alin. 2 din O.U.G. nr. 32/2020);

– sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie, începând cu 08.05.2020, odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, potrivit modalității de efectuare a plății (mandat poștal sau card), urmând a fi recuperate după 60 de zile de la data încetării stării de urgență (art. XVIII alin. 3 din O.U.G. nr. 32/2020).

Nu se suspendă și se încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor cu titlu de pensie întreținere copil.

NU TREBUIE DEPUSE CERERI. PRECIZĂM CĂ SUSPENDAREA SAU NEÎNCEPEREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ SE REALIZEAZĂ ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR LEGALE MENȚIONATE ANTERIOR.

Comunicat plata ajutor de deces, relații cu publicul și audiențe

COMUNICAT

Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind declararea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanțele militare 1-5, Hotărârea nr. 6 din data de 09.03.2020 emisă de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență din cadrul Guvernului României, măsurile dispuse la nivelul Casei de Pensii Sectorială a MAI ce au fost adoptate în data de 11.03.2020 se prelungesc pe toată perioada declarării stării de urgență.

Astfel, reamintim măsurile dispuse:

1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților M.A.I. cu persoanele din afara instituției.

2. Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela linia telefonică 021.264.85.05.

3. De asemenea, informații pot fi solicitate și primite prin poșta electronică la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau prin corespondență, la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București ori prin FAX la numărul de telefon 021.264.88.11.

4. Totodată, solicitările de primire în audiență vor fi reprogramate la o dată ulterioară celei de expirare a stării de urgență, conform programului de audiență.

Cu privire la cererile pentru plata ajutorului de deces, precizăm că acestea se depun la inspectoratele de poliție județene în cazul în care solicitanții au domiciliul în afara Bucureștiului.

În cazul în care solicitanții au domiciliul în București, potrivit art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente transmise doar prin intermediul serviciilor poștale sau în format electronic la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului anexat, în care se menționează obligatoriu numărul de telefon al solicitantului;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;

h) extras de cont (opțional).

Cuantumul corespunzător ajutorului de deces se plătește în contul bancar sau, în lipsa extrasului de cont, prin mandat poștal la adresa de domiciliu a solicitantului.

Această modalitate de acordare a ajutorului de deces încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

Descarcare document.

Comunicat privind activitatea de relații cu publicul

COMUNICAT

privind activitatea de relații cu publicul

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din data de 09.03.2020 emisă de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență din cadrul Guvernului României, precum și comunicatul de presă emis de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (http://www.dsu.mai.gov.ro/informare/) la nivelul Casei de Pensii Sectorială a MAI au fost adoptate următoarele măsuri, valabile pentru perioada 11.03.2020-31.03.2020:

1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților M.A.I. cu persoanele din afara instituției.

2. Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela linia telefonică 021.264.85.05.

3. De asemenea, informații pot fi solicitate și primite prin poșta electronică la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau prin corespondență, la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București ori prin FAX la numărul de telefon 021.264.88.11.

4. Totodată, solicitările de primire în audiență vor fi reprogramate la o dată ulterioară cele de 31.03.2020, conform programului de audiență.

5. În cazul depunerii documentelor pentru solicitarea și ridicarea ajutorului de deces, persoanele interesate vor depune întreaga documentație la sediul instituției ce se află pe parte dreaptă a curții interioare a imobilului situat la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București. Depunerea documentelor se face exclusiv prin prezentarea cărții de identitate valabile și exclusiv prin contactarea personalului ce asigură controlul accesului în instituție.

În funcție de evoluția situației la nivel național, prezentele măsuri pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

Descarcare document.