I. Decesul pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia (dacă acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului), cu domiciliul în afara municipiului Bucureşti,
depunere documente la sediul Inspectoratului de poliţie judeţean, conform Notei-raport comune C.P.S a M.A.I. și I.G.P.R. nr. 5158599/19.12.2018/50049/08.01.2019

ÎNCEPÂND CU 01.02.2019


1. În cazul decesului pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia (dacă acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului), cu domiciliul în afara municipiului Bucureşti, persoana îndreptăţită, potrivit legii, va putea solicita oricărui inspectorat de poliţie judeţean acordarea ajutorului de deces prevăzut de lege, pe baza documentelor justificative înaintate în acest sens.

Documentele justificative sunt următoarele:

– cererea pentru acordarea ajutorului de deces, anexa nr. 1;
– certificat de deces, în original şi în copie;
– actul de identificare al solicitantului, în original şi în copie;
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, în original şi în copie;
– acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că membru de familie al pensionarului nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
– extrasul de cont al solicitantului, în cazul în care doreşte virarea contravalorii ajutorului de deces în cont bancar;
– procură specială, în cazul în care ajutorul de deces se achită mandatarului desemnat de către persoana îndreptăţită.

Inspectoratul de poliţie judeţean verifică existenţa tuturor documentelor justificative, respectiv le conformează cu originalul și le transmite Casei de Pensii Sectorială a M.A.I., în regim de urgenţă, în ziua primirii solicitării, pe fax sau scanate pe e-mailul casapensii@mai.gov.ro, cu următoarea menţiune pe verso-ul originalului certificatului de deces “TRANSMIS DOCUMENTAŢIA LA C.P.S. A M.A.I. ŞI SE VA ACHITA DE CĂTRE ACEASTA”, data, semnătura şi ştampila.

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. achită ajutorul de deces, prin mandat poştal sau cont bancar, numai dacă documentele justificative sunt complete iar pe versoul certificatului de deces, transmis în copie, este scrisă menţiunea de mai sus, data, semnătura şi ştampila inspectoratului de poliţie judeţean.

Inspectoratul de poliţie judeţean care a primit cererea pentru acordarea ajutorului de deces va înainta Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., prin poşta militară, toate documentele justificative, respectiv cererea pentru acordarea ajutorului de deces (original) însoţită de documentele justificative (în copie, conformate cu originalul) şi acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura și chitanță sau bon fiscal, ambele în original), restituind solicitantului celelalte documente depuse în original.

2. Având în vedere faptul că, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă romană, ca excepţie, persoana îndreptăţită care a suportat cheltuielile ocaziţionate de deces şi prezintă certificatul de deces transcris, în original, poate solicita acordarea ajutorului de deces prevăzut de lege, oricărui inspectorat de poliţie judeţean pe baza documentelor justificative depuse în acest sens, urmându-se în mod corespunzător procedurile de la pct. 1 din prezenta notă.

3. În cazul în care persoana îndreptăţită, potrivit legii, nu are domiciliul în România, aceasta poate solicita în nume propriu sau prin mandatar desemnat, prin procură specială, de către aceasta, oricărui inspectorat de poliţie judeţean pe baza documentelor justificative și urmându-se în mod corespunzător procedurile de la pct. 1.

II. Decesul pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia (dacă acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului), cu domiciliul în afara municipiului Bucureşti sau în municipiului Bucureşti,
depunere documente la sediul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I.
conform Notei-raport C.P.S a M.A.I. nr. 4320173/21.01.2019

ÎNCEPÂND CU 01.02.2019


1. În cazul decesului pensionarului sau al unui membru de familie al acestuia (dacă acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului), persoana îndreptăţită, potrivit legii, va solicita Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., acordarea ajutorului de deces prevăzut de lege, pe baza documentelor justificative înaintate în acest sens.

Documentele justificative sunt următoarele:

– cererea pentru acordarea ajutorului de deces, anexa nr. 1;
– certificat de deces, în original şi în copie;
– actul de identificare al solicitantului, în original şi în copie;
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, în original şi în copie;
– acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original (factură și bon fiscal/chitanță, după caz);
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că membru de familie al pensionarului nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
– procură specială, în cazul în care ajutorul de deces se achită mandatarului desemnat de către persoana îndreptăţită.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces (original) însoţită de documentele justificative (în copie, conformate cu originalul) şi acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces (factura și chitanță sau bon fiscal, ambele în original), se depune la sediul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. – ghișeul relații cu publicul.

Casa de Pensii Sectoriale a M.A.I. achită ajutorul de deces, în numerar, în 24 de ore lucrătoare (intervalul orar 12-13), numai daca documentele justificative sunt complete.

2. Având în vedere faptul că, actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă română, ca excepţie, persoana îndreptăţită care a suportat cheltuielile ocaziţionate de deces şi prezintă certificatul de deces transcris, în original, poate solicita acordarea ajutorului de deces prevăzut de lege, pe baza documentelor justificative depuse în acest sens, urmându-se în mod corespunzător procedurile de la pct. 1 din prezenta notă.

3. În cazul în care persoana îndreptăţită, potrivit legii, nu are domiciliul în România, aceasta poate solicita în nume propriu sau prin mandatar desemnat, prin procură specială, de către aceasta, corespunzător procedurilelor de la pct. 1.


Model cerere