Înfiinţarea popririi.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ – Legea nr. 134/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 783
Înfiinţarea popririi

(1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.
——
Alin. (1) al art. 783 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 3 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016.

(2) În adresa de înfiinţare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1), terţ poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit.

(3) Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute.

(4) În cazul în care se solicită înfiinţarea popririi pentru toate conturile unei persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunităţilor fără personalitate juridică ale acesteia din urmă, se vor indica, dacă sunt cunoscute, elementele de identificare pentru fiecare cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate fără personalitate juridică a debitorului persoană juridică.

(5) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se transmite unei unităţi operaţionale a unei instituţii de credit, poprirea va fi înfiinţată numai asupra conturilor pe care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă debitorul nu are cont deschis la unitatea instituţiei de credit sesizate, aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unităţi operaţionale.

(6) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate.

(7) În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură de asigurare şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu, se va comunica terţului poprit o copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 787. Titlul executoriu va fi însoţit de o adresă care va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute, numărul şi data adresei în baza căreia s-a înfiinţat poprirea asigurătorie, numărul dosarului de executare şi datele de identificare a contului în care a fost consemnată suma poprită asigurătoriu.

(8) După înfiinţarea popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va putea să poprească aceeaşi creanţă până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din poprire, cu respectarea dispoziţiilor art. 787.

Înfiinţarea sau continuarea popririi pentru pensia de întreținere.

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ – Legea nr. 134/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 786 din Noul cod de procedură civilă „Poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, terţul poprit va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului de asigurări sociale competent, care de la data primirii acestor acte, devine terţ poprit”.

Potrivit prevederilor art. 786 din Noul cod de procedură civilă „Poprirea rămâne în fiinţă şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, terţul poprit va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului de asigurări sociale competent, care de la data primirii acestor acte, devine terţ poprit”.

În situația în care unitatea care a efectuat trecerea în rezervă NU a avut calitatea de terţ poprit, pe cale de consecinţă, Casa de Pensii Sectorială nu poate avea calitatea de terţ poprit.

Pentru rezolvarea situaţiei, este necesar ca persoanele interesate să se adreseze unui executor judecătoresc în vederea emiterii unui act în conformitate cu prevederile art. 781 şi următoarele din Noul Cod de Procedura Civilă şi în care să se menţioneze datele de identificare ale debitorului (adresa, CNP-ul şi/sau numărul deciziei de pensie).

Pentru rezolvarea situaţiei, este necesar ca persoanele interesate să se adreseze unui executor judecătoresc în vederea emiterii unui act în conformitate cu prevederile art. 781 şi următoarele din Noul Cod de Procedura Civilă şi în care să se menţioneze datele de identificare ale debitorului (adresa, CNP-ul şi/sau numărul deciziei de pensie).

Mai mult:
Potrivit art. 448 din Noul Cod de procedură civilă „hotărârile primei instanțe sunt executorii de drept când au ca obiect (….) sume datorate cu titlu de obligație de întreținere (…..)”.

Dispozițiile prevăzute atât în Sentințele civile dar și la art. 448 din Noul Cod de procedură civilă se referă exclusiv la obligațiile părților.

În conformitate cu prevederile art. 622 alin. (1) și (2) „Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie”. „În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare (…)”.

Organul de executare este menționat la art. 623 din Noul Cod de procedură civilă „Executarea silită a oricărui titlu executoriu (……) se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel”.

Legalitatea executării silite este prevăzută la art. 625 din Noul Cod de procedură civilă „Executarea silită se face cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și ale altor persoane interesate. Este interzisă efectuarea de acte de executare de către alte persoane sau organe decât cele prevăzute la art. 623”.