În atenția persoanelor încadrate în grad de handicap pentru acordarea facilității fiscale privind scutirea impozitului pentru venitul obținut din pensie.

Prin Titlul IV cap. I Secţiunea I pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd următoarele:

“În înţelesul art. 60 pct. 1 lit. a) – d) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60^1 din Codul fiscal, contribuabilii au obligaţia de a depune la plătitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, plătitorul de venituri/organul fiscal competent (Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne) păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.”

Precizăm faptul că pentru a beneficia de facilitatea fiscală de scutire a sumelor reţinute cu titlu de impozit pe veniturile din pensii prevăzută de art. 60^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aveţi obligaţia de a depune la plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat în original şi în copie.

După efectuarea operaţiunii de verificare a conformităţii cu originalul, documentul justificativ va fi restituit la adresa de domiciliu.


Model cerere