Desemnat DIRECTOR
Director adjunct
Comisar șef de poliție Sebastian GUSTAI
– curriculum vitae –


ORDINUL M.A.I. nr. 131 din 26 august 2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne

CAP. IV – Conducerea unităţii

ART. 9

(1) Conducerea Casei este asigurată de director, ajutat de 2 directori adjuncţi.

(2) Directorul Casei are, potrivit legii, calitatea de ordonator terţiar de credite.

(3) Directorii adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului.

ART. 10

(1) Directorul conduce întreaga activitate a Casei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale MAI, cu instituţiile şi organismele din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor stabilite potrivit legii şi în baza mandatului încredinţat de către ministrul afacerilor interne.

(2) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorilor adjuncţi.

ART. 11

Pentru aplicarea prevederilor actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, precum şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, directorul Casei emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine.

ART. 12

(1) Directorul răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, de întreaga activitate pe care o desfăşoară Casa.

(2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de Casă, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului.

ART. 13

Directorii adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, de activitatea serviciilor, birourilor şi, după caz, a compartimentelor încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul Casei.

ART. 14

Conducerea serviciilor, birourilor şi a compartimentelor din cadrul Casei se exercită de către şefii/coordonatorii acestora, iar în lipsa lor, de către persoana, din cadrul aceleiaşi structuri, desemnată în scris de director sau de către directorii adjuncţi coordonatori, după caz.


Cadrul legal