Potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, “În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi: …b) ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei acestuia…” și alin. (2) al aceleiași norme juridice ”Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.”

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 83 din aceeaşi lege, ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Documentele justificative sunt următoarele:

– cererea pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces, în original şi în copie;
– actul de identificare al solicitantului, în original şi în copie;
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, în original şi în copie;
– acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original;
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că membru de familie al pensionarului nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
– extrasul de cont al solicitantului, în cazul în care doreşte virarea contravalorii ajutorului de deces în cont bancar (doar în cazul când cererea se depune la inspectoratele județene de poliție);
– procură specială, în cazul în care ajutorul de deces se achită mandatarului desemnat de către persoana îndreptăţită.

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, însoțită de toate documentele justificative, astfel cum sunt menționate anterior, se depune la orice inspectorat județean de poliție sau la ghișeul de relații cu publicul din cadrul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., restituindu-se solicitantului documentele depuse în original (cu excepția actelor din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces).

Descarcare document.

Acordare ajutor de deces