COMUNICAT

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ținând cont de Hotărârea C.N.S.U. nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2:

Vă informăm cu privire la următoarele aspecte:

1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților M.A.I. cu persoanele din afara instituției.

2. Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela linia telefonică 021.264.85.05.

3. De asemenea, informații pot fi solicitate și primite prin poșta electronică la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau prin corespondență, la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București ori prin FAX la numărul de telefon 021.264.88.11.

4. Începând cu data de 15.05.2020, pe durata stării de alertă, cererile de primire în audiență se soluționează de către compartimentul de specialitate, potrivit art. 28 din O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne.

În situații deosebite, analizate de către compartimentul de specialitate, ce vor fi supuse aprobării conducerii Casei de Pensii Sectoriale a MAI, audiențele se vor efectua cu respectarea următoarele reguli:

a) audiența se va desfășura într-unul din spațiile desinate primirii în audiență;

b) la audiență vor fi acceptate maxim 2 (două persoane) concomitent;

c) audiența se va limita la o durată de maxim 15 minute;

d) persoanele care vor participa la audiență vor purta în mod obligatoriu mască și mănuși de protecție;

e) după terminarea audienței spațiul în care s-a desfășurat activitatea va fi dezinfectat în mod obligatoriu.

Începând cu data de 15.05.2020, pe durata stării de alertă, consilierea cetățenilor constă în sprijinul și îndrumarea acestora privind modalitatea de soluționare a problematicilor sesizate și se realizează prin intermediul liniei telefonice 021.26.48.505, potrivit art. 30 din O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne.

Totodată, reamintim măsurile a căror valabilitate la un termen ulterior încetării stării de urgență, stabilit de lege după cum urmează:

I. AJUTOR DE DECES

Cu privire la cererile pentru plata ajutorului de deces, precizăm că acestea se depun la inspectoratele de poliție județene în cazul în care solicitanții au domiciliul în afara Bucureștiului.

În cazul în care solicitanții au domiciliul în București, potrivit art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente transmise doar prin intermediul serviciilor poștale sau în format electronic la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului anexat, în care se menționează obligatoriu numărul de telefon al solicitantului;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;

h) extras de cont (opțional).

Cuantumul corespunzător ajutorului de deces se plătește în contul bancar sau, în lipsa extrasului de cont, prin mandat poștal la adresa de domiciliu a solicitantului.
Această modalitate de acordare a ajutorului de deces încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

II. EXECUTĂRI SILITE

Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a procedat astfel:

– a suspendat sau nu a început măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite pensionarilor militari pe perioada stării de urgență și 60 de zile de la data încetării acesteia (art. XVIII alin. 2 din O.U.G. nr. 32/2020);

– sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie, începând cu 08.05.2020, odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, potrivit modalității de efectuare a plății (mandat poștal sau card), urmând a fi recuperate după 60 de zile de la data încetării stării de urgență (art. XVIII alin. 3 din O.U.G. nr. 32/2020).

III. PENSIILE DE INVALIDITATE ȘI URMAȘI, PRELUNGIREA VALABILITĂȚII ACTELOR PROCURILOR SPECIALE

În perioada de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, Casa de Pensii Sectorială a MAI nu suspendă plata pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă se află în continuarea studiilor și expiră, în această perioadă, dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii:

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă aceștia nu transmit instituției noastre dovezile continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar (procură specială), al pensionarilor din evidența instituției noastre pentru care s-au emis decizii de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență își prelungesc, în temeiul O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Descarcare document.

Comunicat privind măsuri stare de alerta