COMUNICAT

Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind declararea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanțele militare 1-5, Hotărârea nr. 6 din data de 09.03.2020 emisă de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență din cadrul Guvernului României, măsurile dispuse la nivelul Casei de Pensii Sectorială a MAI ce au fost adoptate în data de 11.03.2020 se prelungesc pe toată perioada declarării stării de urgență.

Astfel, reamintim măsurile dispuse:

1. Activitatea de relații cu publicul se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților M.A.I. cu persoanele din afara instituției.

2. Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul pot apela linia telefonică 021.264.85.05.

3. De asemenea, informații pot fi solicitate și primite prin poșta electronică la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro sau prin corespondență, la adresa str. George Georgescu nr. 3, sector 4, mun. București ori prin FAX la numărul de telefon 021.264.88.11.

4. Totodată, solicitările de primire în audiență vor fi reprogramate la o dată ulterioară celei de expirare a stării de urgență, conform programului de audiență.

Cu privire la cererile pentru plata ajutorului de deces, precizăm că acestea se depun la inspectoratele de poliție județene în cazul în care solicitanții au domiciliul în afara Bucureștiului.

În cazul în care solicitanții au domiciliul în București, potrivit art. XIX din O.U.G. nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente transmise doar prin intermediul serviciilor poștale sau în format electronic la adresa de e-mail casapensii@mai.gov.ro:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului anexat, în care se menționează obligatoriu numărul de telefon al solicitantului;

b) copia certificatului de deces;

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii;

h) extras de cont (opțional).

Cuantumul corespunzător ajutorului de deces se plătește în contul bancar sau, în lipsa extrasului de cont, prin mandat poștal la adresa de domiciliu a solicitantului.

Această modalitate de acordare a ajutorului de deces încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

Descarcare document.

Comunicat plata ajutor de deces, relații cu publicul și audiențe