Comunicat privind pensiile de invaliditate și urmași, prelungirea valabilității actelor procurilor speciale

COMUNICAT

La data de 27.04.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial nr. 339.

Art. 2 din această ordonanță de urgență prevede următoarele:

“(1) Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(2) Deciziile asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională rămase definitive și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), își prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(3) Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacității de muncă prevăzute la alin. (2) se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege, după caz.

(4) Plata pensiei de urmaș se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență.”

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va proceda astfel:

– pe durata stării de urgență instituită potrivit Decretului nr. 195/2020 și prelungită potrivit Decretului nr. 240/2020, nu suspendă plata pensiilor de invaliditate și de urmaș ca urmare a expirării valabilității deciziilor emise de comisiile medico-militare în perioada stării de urgență și 30 de zile de la încetarea acesteia;

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de invaliditate și de urmaș în cazul necomunicării deciziei medicale de prelungire a stării de invaliditate;

– pe durata stării de urgență instituită potrivit Decretului nr. 195/2020 și prelungită potrivit Decretului nr. 240/2020 și în perioada de 30 de zile de la încetarea acesteia, nu suspendă plata pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă se află în continuarea studiilor și expiră, în această perioadă, dovada continuării acestora într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență se vor emite deciziile de suspendare a pensiilor de urmaș, în situația copiilor urmași, dacă aceștia nu transmit instituției noastre dovezile continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii;

– documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar (procură specială), al pensionarilor din evidența instituției noastre pentru care s-au emis decizii de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență își prelungesc, în temeiul ordonanței de urgență, valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

NU TREBUIE DEPUSE CERERI.

Descarcare document.

Măsuri privind executările silite prin poprire

COMUNICAT

La data de 21.04.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial nr. 325. Prin art. II pct. 2 din această ordonanță de urgență a fost modificat art. XVIII din O.U.G. nr. 32/2020 astfel:

“Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.”

În aceste împrejurări Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va proceda astfel:

– suspendă sau nu începe măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite pensionarilor militari pe perioada stării de urgență și 60 de zile de la data încetării acesteia (art. XVIII alin. 2 din O.U.G. nr. 32/2020);

– sumele reținute în luna aprilie 2020 se restituie, începând cu 08.05.2020, odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, potrivit modalității de efectuare a plății (mandat poștal sau card), urmând a fi recuperate după 60 de zile de la data încetării stării de urgență (art. XVIII alin. 3 din O.U.G. nr. 32/2020).

Nu se suspendă și se încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor cu titlu de pensie întreținere copil.

NU TREBUIE DEPUSE CERERI. PRECIZĂM CĂ SUSPENDAREA SAU NEÎNCEPEREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ SE REALIZEAZĂ ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR LEGALE MENȚIONATE ANTERIOR.